Regio Fryslan

De regio Fryslan bestaat uit de volgende vaargebieden:
De gehele provincie Fryslan, inclusief Linde, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Het regioteam Fryslan heeft een werkplan opgesteld, aan de hand waarvan actie wordt ondernomen.
Dit jaarplan is in de regiovergadering van 26 maart 2013 goedgekeurd door de verenigingen.
Het jaarplan 2013 wordt naar aanleiding van de bijeenkomsten van het regioteam aangevuld met bijzonderheden en/of opmerkingen over de voortgang.  De meest actuele versie kunt u hier downloaden.

Het verslag van de regiovergadering van 2013 kunt u hier lezen.

Een overzicht van de activiteiten in 2012 is te vinden in het Jaaroverzicht 2012.


Actuele zaken

Verenigingsbezoeken
In 2010 is gestart met het bezoeken van de aangesloten verenigingen. Het doel hiervan is om de verenigingen beter te leren kennen, zodat wij onze informatie, producten en diensten beter af kunnen stemmen. Maar ook de vereniging maakt op een andere manier kennis met het Watersportverbond en is na een bezoek meestal beter op de hoogte van wat het Watersportverbond voor de vereniging kan betekenen. Dit is voor iedere vereniging weer anders.
Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de regiovertegenwoordiger of de districtsconsulent.

Gemeenten
Om het Watersportverbond bij de gemeenten in Fryslan onder de aandacht te brengen start het Regioteam Fryslan in 2011 met het bezoeken van gemeenten. Verenigingen in de te bezoeken gemeenten zullen vooraf bericht krijgen als er een afspraak is gemaakt. Zij kunnen dan punten aangeven die door het Regioteam meegenomen kunnen worden in het gesprek. Zo zorgen we ervoor dat de gemeenten het Watersportverbond in beeld hebben bij projecten die de watersport aangaan.

Natura 2000
Natura 2000De leden van het regioteam zijn betrokken bij de opstelling van de concept beheerplannen voor de volgende gebieden:

  • Groote Wielen - Jan Sikma (conceptbeheerplan gereed)
  • De Deelen - Johan Woudstra (beheerplan gereed - vooralsnog geen bedreigingen voor de watersport)
  • Merengebied (Sneekermeer, Witte- en Zwarte Brekken, Oudegaster Brekken en Fluessen e.o.) - Jan de Jong
  • Alde Feanen - Johan Woudstra

Bij de opstelling van het beheerplan voor het Merengebied wordt aangedrongen op het, tijdens een bepaalde periode, afsluiten van gedeelten van een aantal meren, zodat de vogels e.d. in deze gedeelten ongestuurd kunnen rusten, fourageren etc.etc. Gedacht wordt aan de periode van 1 oktober tot eind maart.
De vertegenwoordigers van het Watersportverbond hebben zich hier nadrukkelijk tegen afsluiting van gebieden verzet.

Zij hebben gepleit voor het beschikbaar houden van alle gebieden voor de recreatie.
Het zgn. vaarluw maken van gebieden zou, indien absoluut noodzakelijk, alleen op basis van vrijwilligheid, via nog op te stellen gedragscodes, ingevoerd kunnen worden. Het Watersportverbond heeft hierbij aangegeven mee te willen denken over de gedragscodes. Een dergelijke maatregel moet natuurlijk worden ondersteund door de gerichte voorlichting aan de recreant.

Het doel van onze inzet in de gebiedsgroepen is het voorkomen van belemmeringen voor de watersport in de aangewezen gebieden.
Informatie over de procedure en stand van zaken N2000 in Fryslân vindt u op de site van de provincie Fryslân.

Het Friese Merenproject
Het Watersportverbond district Fryslan participeert in het Friese MerenprojectHet regioteam is betrokken bij Het Friese Merenproject. De tweede fase van dit project is gestart. In deze tweede fase is o.a. aandacht voor de uitbreiding van de sluis bij Stavoren, afschaffing van pauzes in de brug- en sluisbediening, verbetering van de toegangspoorten aan het Wad en het IJsselmeer, het bevaarbaar maken van de Noordelijke Elfsteden vaarroute.
Uitgebreide informatie over het Friese Meren Project kunt vinden op http://www.friesemeren.nl

Varen doe je samen!
Het Watersportverbond is een van de partners in het project Varen doe je samen!. Dit project gaat over veiligheid tussen beroepsvaart en pleziervaart. De nieuwe knooppuntenboekjes van Varen doe je samen! zijn nu uit. Download hier het boekje van Friesland, Groningen en Drenthe. De andere knooppuntenboekjes kunt u downloaden via www.varendoejesamen.nl

Staande Mastroute
De Staande Mastroute is de route van Vlissingen naar Delfzijl voor boten met een opbouwhoogte van meer dan zes meter. Twee keer per jaar is er een overleg met alle vaarweg-, brug- en sluisbeheerders op de route om werkzaamheden zo goed mogelijk te stroomlijnen. Het Watersportverbond is als adviseur bij deze overleggen aanwezig. Zo proberen we de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het vaarseizoen te laten uitvoeren en stremmingen zo beperkt mogelijk te houden. In deze brochure vind u een beschrijving van de route met alle openingstijden van de bruggen en sluizen.

Bedieningstijden/stremmingen bruggen en sluizen
Op de website van Prorail vindt u de bedieningstijden van alle spoorbruggen. Ieder jaar controleert het Watersportverbond de plannen van Prorail voor de brugbedieningstijden voor het daaropvolgende jaar. Bij negatieve wijzigingen hebben we directe contact met Prorail om naar een oplossing te zoeken.
Voor actuele stermmingen van vaarwegen en bruggen kunt u kijken op de website www.vaarweginformatie.nl.Contactgegevens

Regiovertegenwoordiger: Jan Sikma - Harlingen (lid Harlinger WSV)
Telefoon: 0517-417550        
fryslan@watersportverbond.com.

Het Regioteam Fryslan bestaat, naast de voorzitter Jan Sikma, uit de volgende leden:

  • Jan W. de Jong - Akkrum (lid AWS/Eendracht)
  • Anne van der Meer - Drachten (persoonlijk lid)
  • Johan Woudstra - Leeuwarden (lid WSV Bergumermeer)
  • Eddie Huisman - Joure (lid JWS)
  • Lieuwe Blanksma - Paterswolde (GKV)
  • Rienk Broers - Leeuwarden (lid WV de Meeuwen)

 

Frank Jibben, Coördinator Belangenbehartiging & Infrastructuur, ondersteunt het regioteam Fryslan vanuit het kantoor van het Watersportverbond, postbus 2658, 3430 GB Nieuwegein; tel. 030-7513703 / 06-53840308; email frank.jibben@watersportverbond.nl

Verenigingen in de regio Fryslan

Op zoek naar de gegevens van een van onderstaande verenigingen? Zoek op verenigingsnaam.
Zoek naar een vereniging in uw buurt? Zoek op plaats.

WSV Achtkarspelen Heerenveense WSV (HWN) KZV Oostergoo
AWS-Eendracht KV De Hydronauten Windsurfing Oostmahorn
WSV Bergumermeer Jouster WS (JWS) WSV Sleattemermar
Bolswarder WSV WSV Kontermans KW Sneek (KWS)
KWV Frisia Ijs- en ZV De Kruiswaters St. Jeugdwedstrijdzeilen NN
KV De Frosken KWV Langweer WSV Tussen Mar en Leijen
WSV Goingarijp WSV Lunegat WSV Vlielandia
Grouwster WS (GWS) WSV Lytje Pole Wargaster WSV
KV Onder de Wadden WV Makkum WV Woudsend
Harlinger WSV WV De Meeuwen ZV Workum
WS Heeg (WSH) WSV Sint Nicolaasga WSV De Zevenwolden


 
Print dit artikel

Actueel nieuws

Geniet en vaar bewust
Dinsdag 19 november 2013

Varen in het Merengebied in het zuidwesten van Fryslân is genieten. Genieten van de natuur, de rust en de ruimte. Het is ook een bijzonder gebied, vanwege de verschillende vogels die er leven. ‘Geniet en vaar bewust, gun vogels in de winter hun rust’. Lees verder>>>


Regioteam Fryslan benadrukt nut Polderhoofdkanaal
Donderdag 6 juni 2013

In de bijeenkomst, ter voorbereiding op de finale beslissingszitting van de Raad van State, heeft het Regioteam Fryslân het belang van het Polderhoofdkanaal nog eens benadrukt. Lees verder >>>


Eerste MarBoei te water in De Alde Feanen
Woensdag 22 mei 2013

Op donderdag 23 mei gaat de eerst MarBoei te water in Nationaal Park De Alde Feanen. De MarBoei is een nieuwe afmeervoorziening van De Marrekrite. Een boei met een oog erop waaraan je makkelijker kunt aanlegen. Lees verder >>>

Bolswarder Watersport start met jeugdzeilen
Maandag 13 mei 2013 Foto: dekikkert.nl

De Bolswarder Watersport Vereniging start op 22 mei a.s. met zeven lessen leren zeilen in de Optmist. Dit om de jeugd enthousiast te maken voor zeilen. Lees verder>>>